29.05.2023

Владимир Павлов Доодо Саянтын һургуулиин һалбариин нээлгын баярта хабаадаба

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Доодо Саянтын юрэнхы болбосоролой дунда һургуули» гэһэн нютагай засагай бюджедэй юрэнхы болбосоролой эмхи зургаанай һалбариин нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Доодо Саянтын юрэнхы болбосоролой дунда һургуули» гэһэн нютагай засагай бюджедэй юрэнхы болбосоролой эмхи зургаанай һалбариин нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба.

«Һуралсал» үндэһэн проектын «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн федеральна түсэлэй ёһоор 360 һурагшадай һураха һууритай шэнэ һургуули баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа.

«Шэнэ һургуули мүнөө үе сагай бүхы эрилтэнүүдтэ тааруугаар баригданхай. Россиин Юрэнхылэгшын Федеральна Суглаанда хэһэн хандалга соо тэмдэглэгдэһэн эрилтэнүүдээр болбосоролой эмхиие барилга эрхилэгдэһэн байна», - гээд Владимир Павлов тэмдэглэһэн байна.

Һаруул, уужам таһалганууд мүнөө үе сагай оньһон түхеэрэлгэнүүдээр хангагданхай. Номой сангай мэдээсэлэй түб, түмэрөөр ба модоор хүдэлхэ мастерскойнууд, эдеэ хоол бариха газар, эмнэлгын таһаг, логопед, психологуудай хүдэлхэ кабинедүүд зохёогдонхой.

«Үхибүүдэй хүгжэлтэдэ шэнэ һургуули тон ехэ нүлөө үзүүлхэ зэргэтэй. Эрдэм ном шудалхадаа, сүлөө сагаа һургуулидаа үнгэргэхэдөө, энэ гоё шэнэ байшан соо ерэжэ һураха болобо гээшэ. Ганса һурагшадта бэшэ, мүн багшанарта бүхы зохид байдал зохёогдонхой гээд тэмдэглэхэ шухала. Буряад Уласай Арадай Хурал Буряадай Засаг Газартай суг энэ талаар аргагүй ехэ ажал ябуулдаг юм», - гээд Владимир Павлов тодорхойлбо.

Буряад Уласта баригдаһан һургуули бүхэн шэнэ арга боломжонуудые үгэнэ ба хүгжэлтын харгы нээнэ.

Энэ һургуули барижа, саг соогоо ашаглалгада тушааһан бүхы барилгашадта Владимир Павлов баяраа мэдүүлһэн байна.

Фото: Хурал Бурятии

Последние новости

+9,+14 градусов ожидается в Бурятии 26 сентября

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, /НИА-БУРЯТИЯ/. По сообщению Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября по южной половине республики будет облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега,

Жителей Бурятии приглашают на диспансеризацию

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, /НИА-БУРЯТИЯ/. Комплекс бесплатных профилактических мероприятий и обследований проводится для оценки общего состояния здоровья человека, а также выявления на самом раннем этапе всевозможных заболеваний.

В Улан-Удэ прибыл "Поезд здоровья"

Концерт для гостей - врачей-терапевтов, эндокринологов и лаборантов.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *