Усть-Ордын тойрогой 85 жэлэй ойн баяр
21.11.2022

Усть-Ордын тойрогой 85 жэлэй ойн баяр

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Усть-Ордын тойрогой байгуулагдаһаар, 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгада хабаадаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Усть-Ордын тойрогой байгуулагдаһаар, 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгада хабаадаба. Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр соо эмхидхэгдэһэн баяр ёһололой хэмжээ ябуулга ноябриин 18-да үнгэрһэн байна.

-Буряад Уласай Арадай Хуралай ба өөрынгөө зүгһөө Усть-Ордын тойрогой байгуулагдаһаар, 85 жэлэй ойн баяраар үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб. Эдэ жэлнүүд соо Усть-Ордын тойрогой экономикын, элүүр энхые хамгаалгын, эрдэм болбосоролой, тамирай һалбаринууд эрхим дүнгүүдые харуулна. Буряад Уласта хүдэлжэ ябаһан тойрогһоо гараһан зон һайнаар хүдэлжэ, манай уласай хүгжэлтын талаар ехэ ажал ябуулна, - гээд Владимир Павлов амаршалгын үгэнүүд соогоо хэлэһэн байна.

1937 оной сентябриин 26-да Эрхүү можын бүридэлдэ Усть-Ордын Буряад-Монголой Үндэһэтэнэй тойрог ороһон түүхэтэй. 1958 ондо Усть-Ордын Буряадай автономито тойрог гээд нэрэнь хубилгагдаһан байна. Удаань 2008 оной январиин 1-һээ Эрхүү можын Усть - Ордын Буряадай тойрог гээд нэрлэгдэдэг болоо.

 

- Усть-Ордын тойрог хадаа, амжалтатай хүгжэжэ ябана. Ниигэмэй-экономикын талаар һайн дүнгүүдые харуулна. Эдэбхи ехэтэй, ажалша бэрхэ зоной оролдолгоор, тойрог эрхим дүнгүүдые туйлана. Эндэһээ мэдээжэ олон зон гараһан түүхэтэй, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

Эгээл гол баялигынь гэхэдэ, нютагай арад зон болоно. Бэлиг ехэтэй, талаан түгэлдэр арад зоноороо суутай нютагта мүнөө үедэ хүгжэлтын талаар һайн хубилалтанууд үзэгдэнэ.

-85 жэлэй туршада аргагүй ехэ ажал хэгдэһээр. Экономикын, соёлой, болбосоролой, элүүр энхын һалбарида горитой хубитаяа оруулһан ветерануудта һайниие хүргэнэб. Хүдөө ажахыда олон жэлэй туршада үнэн сэхээр, амжалтатай хүдэлжэ ябаһан зондо мүн лэ баяраа мэдүүлнэб.

«Усть-Ордын тойрогто зорюулагдана…» гэһэн үзэсхэлэн энэ үдэр эмхидхэгдэһэн байна. Соёлой талаар суг хамта хүдэлхэ тухай хэлсээн энэ үдэр баталагдаа. Гүрэнэй дуу хатарай «Степные напевы» гэһэн ансамблиин концерт нааданаар тойрогой ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга түгэсэһэн байна.

   

 

 

 

Последние новости

Народные приметы на 27 ноября 2022 года: что нельзя делать в Филиппов день

По народному календарю 27 ноября 2022 года отмечается праздник Заговенье или Филиппов день, православная церковь вспоминает святого Филиппа, одного из 12-ти апостолов — учеников Иисуса Христа.

Законопроект, запрещающий продажу на Байкале некоторых товаров бытовой химии, одобрен в первом чтении

На прошедшей в ноябре сессии Государственная дума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон «Об охране озера Байкал».

В Бурятии состоялось собрание по распространению коров бурятской породы

Сегодня в Иволгинском дацане состоялось собрание скотоводов Бурятии.

Card image

Планируя отпуск или кругосветное путешествие, узнайте, как добраться до самых дешевых рейсов.

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *